6. BNI Podjetniška konferenca

Predavatelji

Charlie Lawson
Charlie Lawson

Aleksander Šinigoj
Aleksander Šinigoj

Marjeta Novak
Marjeta Novak

Kaja Kosec
Kaja Kosec

Dario Mišković
Dario Mišković

Edvard Kadič
Edvard Kadič

Jasna Knez
Jasna Knez

Meta Grošelj
Meta Grošelj

Filip Pesek
Filip Pesek

Uroš Kavs
Uroš Kavs

Gaber Marlot
Gaber Marlot

Lorella Flego
Lorella Flego

Uroš Požgan
Uroš Požgan

Boštjan Pilej
Boštjan Pilej

Alex Lan
Alex Lan

Alenka Planinc Rozman
Alenka Planinc Rozman

Andrej Plevnik
Andrej Plevnik

Goran Novković
Goran Novković

Martin Jezeršek
Martin Jezeršek

Filip Remškar
Filip Remškar

Luka Sušac
Luka Sušac

Ruđer Anić
Ruđer Anić

Slobodan Matić
Slobodan Matić

Vladimir Budija
Vladimir Budija

Bruno Badurina
Bruno Badurina

Matevž Kaše
Matevž Kaše

Program

Simultaneous interpretation will be provided from English into Slovenian and Croatian, and from Slovenian into Croatian.Simultano prevajanje bo zagotovljeno iz angleškega jezika v slovenski in hrvaški jezik in iz slovenskega jezika v hrvaški

08:00 - 09:00
Registration and networkingRegistracija in mreženje

09:00 - 09:05
Conference openingOtvoritev konference
Jernej Pirc

09:05 - 09:50
Unnatural Success: Achieving more than you thought possible
Charlie Lawson

This is my story about my Dad, and my inspiration to run the London Marathon in his memory. As is the case for many of us, my Dad was my hero, and when I lost him, I knew I wanted to do something to honour him. I couldn’t just run the marathon though – my Dad was an extraordinarily high achiever in his lifetime, so I had to set the bar high. So, I set myself some ambitious goals, both in terms of the time I wanted to run the marathon in, and the amount of money I wanted to raise for the Cystic Fibrosis Trust. You’ll have to listen to the talk to see how I got on – but after the event, I realised there were 9 key things that I did to ensure I achieved my goals. This talk looks in detail at each of those 9 key points, all the while telling my story of my experience running the London Marathon.
- Understand what it takes to hit challenging goals
- Take inspiration from a true story of taking part in one of the world’s great endurance events
- Remove some of the fear around setting big goals, so you can challenge yourself to do the same

09:50 - 10:35
4 dimensions of effective communication for entrepreneurs4 dimenzije učinkovite komunikacije za podjetnike
Dr. Aleksander Šinigoj

Today, the majority of entrepreneurs and managers use only two dimensions of communication. They know what they want, and also, what needs to be done for them to achieve this. However, if they were able to use all four dimensions of effective communication, they could significantly improve their powers of persuasion and be able to reach people more authentically and directly. At the same time, they would be expressing themselves more clearly, so that others understood them better. Večina podjetnikov in vodij se danes poslužuje 2 dimenzij komunikacije. Večini je jasno kaj bi radi in tudi, kako bi želeli to narediti, dobiti, uresničiti. Če po drugi strani uspešno uporabljate vse 4 dimenzije učinkovite komunikacije, lahko bistveno izboljšate vašo prepričljivost, lahko se ljudi bolj dotaknete, hkrati pa povečate jasnost, da vas ljudje sploh pravilno razumejo. 

10:35 - 11:10
Orange breakOranžni odmor

11:10 - 11:20
Simple and quick expansion of business to Croatia.Enostavna in hitra širitev poslovanja na Hrvaško.
Vladimir Budija, Ruđer Anić, Bruno Badurina, Stjepan Matić and Luka Sušac (Meridijan Business Services)Vladimir Budija, Ruđer Anić, Bruno Badurina, Stjepan Matić in Luka Sušac (Meridijan Business Services)

Members of Power Teama BNI Meridijan Zagreb "BUSINESS SERVICES have created an outstanding offer with excellent cooperation of professional partners for entrepreneurs who want to do business in the Republic of Croatia. Thus, they provide comprehensive support in the pursuit of entrepreneurial activity on a one-stop-shop basis.Člani Power Teama BNI Meridijan Zagreb „BUSINESS SERVICES“ so v želji, da podjetnikom, ki želijo poslovati v Republiki Hrvaški, prihranijo čas in denar, oblikovali izjemno ponudbo z odličnim sodelovanjem strokovnih partnerjev. Tako zagotavljajo celovito podporo pri uresničevanju podjetniške dejavnosti – po načelu vse na enem mestu.

11:20 - 12:05
Practical tools for integrative communicationPraktična orodja za učinkovito povezovalno komunikacijo
Marjeta Novak

How can we use integrative communication even in intense situations? How do we nurture relationships with clients and suppliers which are based on partnership and cooperation, even within hierarchical organisations? How can we co-create solutions that take into consideration the well-being of all? Integrative communication, a system developed by Dr. Marshall Rosenberg, encompasses both guidelines on how to think and tools on how to live, communicate, and make decisions from a position of authenticity, connectedness and creativity. This interactive presentation is designed to give you a little taste of this globally accepted approach.Predavanje in delavnica: Kako komunicirati povezovalno tudi v intenzivnih situacijah? Kako gojiti odnose, temelječe na partnerstvu in sodelovanju, tudi v hierarhičnih organizacijah ter s strankami in dobavitelji? Kako soustvarjati rešitve, ki upoštevajo dobrobit vseh? Povezovalna komunikacija, kot jo je razvil dr. Marshall Rosenberg, obsega tako miselni software kot praktična orodja, kako živeti, komunicirati in se odločati iz prostora avtentičnosti, povezanosti in ustvarjalnosti. Interaktivna predstavitev bo mini pokušina tega globalno uveljavljenega pristopa.

12:05 - 12:50
Become leader like Alexander The GreatPostani vodja kot Aleksander Veliki
Kaja Kosec

What do Alexander the Great and modern entrepreneurs and managers have in common? Just as warfare was considered an art in the past, the management and administration of companies are an art today. The key to success lies with the leader, and his/her leadership skills. However, simply possessing technical skills doesn’t make a leader a commander. Far too often we equate leading with leadership, but the latter means having competencies that include delegating, time management, constructive and efficient problem-solving, the design and executing of strategies, effective decision-making, the ability to foster potential, communicative skill, and diplomacy. Expert knowledge is important, but being a commander demands so much more. Just as a soldier can’t become a general simply by winning a battle. So, what is it that transforms a leader into a commander?Kaj je skupnega Aleksandru Velikemu in sodobnim podjetnikom, menedžerjem? Vodenje in upravljanje podjetja je umetnost, kot je bilo nekoč vojskovanje. Ključ do uspeha se nahaja v vodji, v njegovih/njenih vodstvenih kompetencah. Toda tehnična znanja vodje še ne naredijo voditelja. Vse preveč voditeljstvo enačimo z vodenjem, ki je opremljenost s strokovnimi kompetencami, kot so delegiranje, upravljanje časa, konstruktivno in hitro reševanje problemov, postavljanje in izvrševanje strategij, učinkovito sprejemanje odločitev, spodbujanje potencialov, komunikacija, diplomacija, itd. Zagotovo so strokovna znanja pomembna, vendar le-ta ne dovršijo vodje v voditelja. Tako kot vojak po osvojeni bitki še ni general. Torej, kaj spremeni vodjo v voditelja?

12:50 - 14:20
LunchKosilo

14:20 - 14:50
Is your spine already complaining?Se vaša hrbtenica že pritožuje?
Dario Mišković

We spend most of our day sitting in front of a computer screen. Considering that 90 per cent of the time we don’t sit correctly, sitting for long hours can have seriously negative effects on our body. This lecture will present useful information on how to sit correctly in the workplace as well as exercises you can do behind the desk to keep your body fit and healthy.Največji del dneva je največkrat sedenje pred računalnikom. Glede na to, da v 90 odstotkih ne znamo pravilno sedeti, ima večurno sedenje resne posledice za naše telo. Na predavanju boste slišali nekaj koristnih informacij kako pravilno sedeti na delovnem mestu in naredili nekaj vaj, s katerimi si lahko pomagate, da postanete in ostanete zdravi.

14:50 - 15:35
To see, to hear, get to know! (workshop)Videti, slišati, spoznati!
Jasna Knez

How can we understand the drivers behind human behaviour and how can we adapt our communication to make it effective, and oriented towards “building” real relationships? When it comes to relationships, it is important that we are congruent – this means, being in line with ourselves. It means having clarity about our own functioning – who we are and what message our “persona” communicates. Only through knowing ourselves and our patterns of functioning can we truly build on our strengths, develop an authentic style, and find a consistent path for developing and growing business relationships. To hear, to see, and to understand.Predavanje in delavnica: Kako razumeti vzgibe, ki človeka vodijo k njegovemu ravnanju in kako prilagoditi svojo komunikacijo, da bo le ta učinkovita in usmerjena v »gradnjo« pravega odnosa? Pomembno je, da smo pri tem kongruentni, torej, usklajeni s seboj. Spoznati lastno delovanje - kdo sem jaz in kaj sporoča moja »persona«. Šele z dobrim poznavanjem sebe in svojih vzorcev delovanja lahko resnično gradimo na svojih prednostih, razvijemo svoj avtentičen stil in najdemo usklajeno pot za rast in gradnjo poslovnih odnosov. Videti, slišati in spoznati.

15:35 - 15:45
Digital or classical? Both!Digitalno ali klasično? Oboje!
Matevž Kaše

We’re living in a time in which all things digital are trendy. And marketing is no exception. More and more companies are focusing on digital marketing and forgetting about traditional marketing. During this lecture, you won’t be hearing about the pros and cons of one or the other. You will be hearing, rather, about the importance of finding balance and creating synergy between the two fields in order to be successful in communication.Živimo v času, kjer je vse v povezavi z digitalnim v trendu. Tudi marketing ni izjema. Vse preveč podjetij daje prevelik fokus digitalnemu in pozabljajo na klasični marketing. Pri dotičnem predavanju ne boste poslušali o prednosti enega proti drugemu, pač pa o pomembnosti ravnovesja, sinergiji obeh, kot ključu do uspešne komunikacije.  

15:45 - 15:55
A small voice on the road to successMali glas, na poti do uspeha
Alex Lan

Globoko v sebi imate Mali glas, ki vas vedno ne podpira. Kaj če bi zmagali to vojno med ušesi in zaživeli na polno? Ta Mali glas je nevidna sila, ki vas vodi k uspehu ali neuspehu v vsem kar naredite in česar ne naredite. Naućili se boste kako tega saboterja spremeniti v supporterja!

15:55 - 16:05
How to sell after referall?Kako prodati po priporočilu?
Gaber Marolt

How do you conduct sales if you are recommended by the members of your BNI chapter? What are the most important elements of successful sales performance? What are the key points involved in closing a sale? What are the key points involved in closing a sale? During this workshop, you will get advice on how to sell when you are recommended by your colleagues and are obliged to fulfil certain expectations. You will find out how to increase the chances of selling your products or services at the price you want.Kako prodati, ko vas priporočajo kolegice in kolegi iz BNI? Kaj so najpomembnjši elementi dobre prodaje? Katere so ključne točke prodajnega zaključka? Na delavnici boste dobili nekaj nasvetov, kako prodati, ko vas kolegi priporočijo in morate izpolniti pričakovanja. Izvedeli boste, kako povečati verjetnost, da boste svojo storitev ali proizvode prodali in dosegli tudi ustrezno ceno.

16:05 - 16:15
One referral changed my lifeEna napotnica mi je spremenila življenje
Alenka Planinc Rozman

With certainty we can say that there is one greater factor in our lives which is present at all periods of life, and which constantly actively, often fundamentally and sometimes dramatically changes our course of life, our development and helps us to achieve our own -yet hidden goals. This factor, which we formulate with our mind, our emotions, longings and values ​​are - our decisions - impulsive and planned - sudden or prudent - persuasive or uncertain. With the 'Guide to decisions' you will gain insight into a complex and wonderful decision-making world that will your entire live help you make decisions which are right for you and therefore decisive.Z gotovostjo lahko trdimo, da obstaja v naših življenjih en superiorni dejavnik, ki je prisoten v prav vseh življenjskih obdobjih in ki vseskozi aktivno, korenito in včasih dramatično spreminja naš tok življenja, naš razvoj in nam pomaga dosegati lastne, še tako skrite cilje. Ta dejavnik, ki ga oblikujemo z našim umom, našimi čustvi, hrepenenji in vrednotami so – naše odločitve. Spontane ali načrtovane. Hipne ali preudarne. Prepričljive ali negotove. Z 'Vodnikom po odločitvah' boste pridobili uvid v kompleksen in čudovit svet odločanja, ki vam bo vseživljenjsko pomagal sprejeti odločitve, ki so za vas prave, zato pa tudi - odločilne!

16:15 - 17:00
Red breakRdeči odmor

17:00 - 18:00
Okrogla miza
Goran Novković (manging director Slovenian Business Club-a), Uroš Požgan (Štartaj Slovenija) , Filip Remškar (Smart Com d.o.o.), Martin Jezeršek (Jezeršek gostinstvo)Goran Novković (direktor Slovenian Business Club-a), Uroš Požgan (Štartaj Slovenija) , Filip Remškar (Smart Com d.o.o.), Martin Jezeršek (Jezeršek gostinstvo)

20:00 - 23:55
Večerni program in zabava

09:00 - 09:45
Let me tell you a story, 1.del
Charlie Lawson

Networking is vital for all business owners, but the brief time you have networking with a new contact or delivering a 60 second presentation makes it difficult to get your message across effectively. Building a clear networking message is vital. People need to not only listen to it, but also take it in, and most importantly, act upon it. This talk will help you build your networking message and will reveal the two crucial elements that need to be included. Incidentally, 99% of all 60 second presentations and networking conversations you’ll hear / take part in don’t include these…

09:45 - 10:30
Let me tell you a story, 2. del
Charlie Lawson

- You will learn to become more engaging in networking conversations, so the people you talk to will remember you
- You will learn to present better so that you get to your target market quickly
- You will find out the best way to get referrals to your dream clients

10:30 - 11:15
Green breakZeleni odmor

11:15 - 12:00
How to cope with disruption to achieve goals?Kako obvladati motnje za doseganje ciljev?
Meta Grošelj

Distractions erode the ability to stay focused and focus is essential for carrying out a task within a given timeframe – what is meant here is within eight hours. With constant interruptions, you systematically lose concentration, over and over again, until it almost seems that you are doing the work of three people. Something needs to be done! Do we need to change the organisation’s entire method of doing business? Or should we start with the individual and change the way he/she reacts to distractions?Distrakcije uničujejo vašo sposobnost, da ohranjate zbranost, ki je nujno potrebna, da delo opravite v določenih časovnih okvirjih. (beri 8 delovnih ur). Na račun motenj sistematično izgubljate pozornost vse večkrat in večkrat, dokler se vam na koncu že zazdi, da opravljate delo treh ljudi. Nekaj je treba nujno narediti! Mogoče spremeniti celoten sistem poslovanja organizacije? Ali pa morda začnemo pri posamezniku in spremenimo način, na katerega se na distraktorje odziva...

12:00 - 12:45
First impression on social networks (and how entrepreneurs throw money through the window) ...Prvi vtis na socialnih omrežjih (ter kako podjetniki mečemo denar skozi okno)...
Filip Pesek

One of the main values of BNI is connecting with other entrepreneurs. In this lecture, I will show you how to upgrade everything online and use it to connect and grow your business.Eno izmed glavnih vrednost BNI-ja je v povezovanju z ostalimi podjetniki. Na tem predavanju vam bom pokazal, kako lahko vse skupaj nadgradite na spletu in ga izkoristite za povezovanje ter svojo podjetniško rast.

12:45 - 14:15
LunchKosilo

14:15 - 14:25
Prize drawŽrebanje nagrad

14:25 - 14:35
How does digitalization changes the way we do business?Kakšne spremembe povzroča digitalizacija v načinu poslovanja?
Tadej Smogavec

14:35 - 15:20
Selfconfidence is sexySamozavest je seksi
Edvard Kadič

This lecture will highlight the concept of self-esteem, define it in a useful and practical manner, and link it with non-verbal communication. Focus will be put on our body language and voice, especially with a view to creating a good first impression, being self-confident in public, and communicating well with ill-disposed clients.Na predavanju bomo osvetlili pojem samozavesti, ga definirali na uporaben in praktičen način ter ga povezali z našo neverbalno komunikacijo. Pozornost bomo posvetili govorici telesa in uporabi glasu, posebej pri ustvarjanju dobrega prvega vtisa, samozavestnem nastopanju v javnosti ter stikih s strankami, ki nam niso naklonjene.

15:20 - 15:30
Build a growing companyZgradite rastoče podjetje
Uroš Kavs

The key challenge in growing a business is how to finance and build a successful team. Most entrepreneurs get nervous when it comes to employing their first co-worker. This lecture will give you answers to the following questions: What is the right employee profile to look out for, so that co-workers contribute to company growth and generate benefits rather than problems? How do you become a successful leader, who can delegate most tasks? How do you foster appropriate communications and train up a successor?Ključen problem rasti podjetja je financiranje in gradnja uspešnega teama. Večino podjetnikov je strah zaposliti prvega sodelavca. Kako prepoznamo, kakšen profil zaposlenih potrebujemo, da bodo podjetju pomagali pri rasti in ne bomo imeli z njimi več dela, kot koriti? Kako postati uspešen vodja in večino nalog delegirati. Kako zgraditi ustrezno komunikacijo in kako oblikovati svojega naslednika?

15:30 - 15:40
Successful promotion with great competitionUspešna promocija pri veliki konkurenci
Boštjan Pilej

Boštjan deluje v dejavnosti, ki je “poplavljena” s ponudniki. Prav vsi ponujajo najboljše, najučinkovitejše ter najkvalitetnejše izdelke. V svojem predavanju bo predstavil, kako mu je BNI pomagal pri promociji in rasti svojega posla. Poudaril bo katere aktivnosti so potrebne za prepoznavnost in kredibilno vidnost, da lahko prav vsak izkoristi sinergije, ki jih nudi BNI članstvo. Odklenite svoj BNI potencial tudi vi.

15:40 - 15:50
Leading (X) - Y- (Z) generationVodenje (X)- Y- (Z) generacije
Andrej Plevnik

The times of directive management have long since passed. Is this true for all of us? How to lead generations of younger employees to keep the company on track. 50% of employees are already from Y and Z generation. In the lecture you will find out what are the characteristics of generations and what skills you need to develop for good intergenerational cooperation.Časi direktivnega vodenja so davno mimo. Je to res pri nas vseh? Kako voditi generacije mlajših sodelavcev, da bo podjetje še naprej uspešno. 50% zaposlenih je že iz Y in Z generacije. Na predavanju boste izvedeli kakšne so značilnosti generacij in katere sposobnosti morate razvijati za dobro medgeneracijsko sodelovanje.

15:50 - 16:20
Yellow breakRumeni odmor

16:20 - 17:00
Inspiring storyNavdihujoča zgodba
Bogomir Gajser

17:00 - 17:05
Conference closingZaključek konference
Jernej Pirc